PKB na mieszkańca Polski w…

PKB na mieszkańca Polski w porównaniu do USA w trzech wariantach: nominalny, według stałego i zmiennego parytetu siły nabywczej. Dane według zmiennego parytetu siły nabywczej (linia biała i biała przerywana) są rekomendowane jako najbardziej odpowiednie do porównań poziomu realnego PKB między państwami, bo opierają się na porównaniach cen do USA w każdym roku, ale jednocześnie te dane nie są spójne z krajowym wzrostem PKB. Ze zmiennego parytetu siły nabywczej wynika, że Polska od 1989 r. znacznie bardziej zmniejszyła dystans do USA niż mogłoby się wydawać na podstawie porównania krajowego wzrostu PKB per capita i cen do USA tylko w jednym roku bazowym. Zwracam przy okazji uwagę, że są to dane przyrównujące poziom Polski do USA, a zatem mimo dużego spadku PKB per capita Polski w latach 1930-33 na tym wykresie PKB per capita rośnie, bo spadek Polski był w tym czasie mniejszy niż spadek USA. Nie ma tu więc żadnej pomyłki i przesunięcia danych w prawo, jak mogłoby się wydawać.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski

Powered by WPeMatico