ale przynajmniej PKB…

ale przynajmniej PKB wysokie…

#gospodarka #antykapitalizm #revoltagainsthemodernworld #przemyslenia

Powered by WPeMatico